[1]
บุญยกุลศิโรตม์ ก., “เว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 150–162, ธ.ค. 2014.