[1]
จันทรอัมพร ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 140–149, ธ.ค. 2014.