[1]
สังฆา ช. ป., “การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้พิการ ด้านการเคลื่อนไหวของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 70–80, ธ.ค. 2014.