[1]
น้ำหอมจันทร์ ธ., “อันตรายของอาร์คไฟฟ้า”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 9–17, ธ.ค. 2014.