[1]
ภิรมย์ฤทธิ์ ศ. และ ทินาภรณ์ ส., “การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 30–38, ธ.ค. 2014.