[1]
ชวนิชย์ ส. และ มนูเสวต ป., “การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน”, EAU Heritage Sci., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 32–39, ธ.ค. 2014.