[1]
เกิดผล ก., จงแจ่มฟ้า ก. ., และ เศรษฐเสถียร ป., “รูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกของประเทศไทย”, EAU Heritage Sci., ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 67–77, ธ.ค. 2022.