[1]
แจ้งกรณ์ ศ. . และ พัฒนสัมพันธ์ อ., “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว”, EAU Heritage Sci., ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 42–55, ธ.ค. 2022.