[1]
ซาบุตร พ., “ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี”, EAU Heritage Sci., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 171–183, ธ.ค. 2014.