[1]
จาริกสกุลชัย จ., ศิลปรัศมี ร., ราวินิจ พ. ., มณีวรรณะ ณ. ., น้อยเจริญ ร. ., และ ใจมา ส. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, EAU Heritage Sci., ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 135–151, ก.ค. 2022.