[1]
น้ำหอมจันทร์ ธ. ., “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของอาร์เรย์โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากรูปแบบการเชื่อมโยงอาร์เรย์ ภายใต้การบังเงาบางส่วน โดยใช้เทคนิคการเลื่อนแถวของเมจิกสแควร์”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 84–104, ธ.ค. 2021.