[1]
ศักดิ์เพชร น., หับเจริญ ก. ., และ หนูแสง ว. ., “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 114–129, ธ.ค. 2021.