[1]
คำสุข ก., เสาเวียง จ. ., ล้านภูเขียว บ. ., อ้นองอาจ ป. ., และ ชัยสว่าง ภ. ., “ปัจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อภาวะอ้วนในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 172–180, ก.ค. 2021.