[1]
ล่าเตะเกะ น., “ผลการนวดสลายเซลลูไลท์ต่อเส้นรอบวงบริเวณต้นขาในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลา”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 160–171, ก.ค. 2021.