[1]
สำรวยรื่น ก. และ ศรีเบญจมาศ น. ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 155–166, เม.ย. 2021.