[1]
ถี่ป้อม ส. และ ทองเสริม ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, EAU Heritage Sci., ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 99–113, เม.ย. 2021.