[1]
A. Aun-a-nan และ มีสัจ พ. ., “การจำแนกความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แหล่งข่าวภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล”, EAU Heritage Sci., ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 101–116, ส.ค. 2020.