[1]
หาญยุทธ อ. ., “กระบวนการคิด กระบวนการพยาบาล : การนำไปใช้”, EAU Heritage Sci., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 220–222, เม.ย. 2020.