[1]
ปาคำวัง เ. ., คุ้มทรัพย์ ก. ., และ ทิมศร เ. ., “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”, EAU Heritage Sci., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 24–33, เม.ย. 2020.