[1]
วสีวีรสิว์ ว. ., จันทรโมลี ส., วิเศษแก้ว ศ., และ ศรีลาธรรม ท. ., “พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย”, EAU Heritage Sci., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 58–70, เม.ย. 2020.