[1]
ชูประดิษฐ์ ส., เขียนงาม น., และ สมนาศักดิ์ อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 173–187, ธ.ค. 2019.