[1]
เดชจิรมณี ช., ขันทะวงค์ พ., มินาบูลย์ ณ., และ ต้นดี ท., “หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 119–131, ธ.ค. 2019.