[1]
วงษ์สกุล อ., “บทบาทของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 59–66, ธ.ค. 2019.