[1]
จันทร์สวัสดิ์ บ., “AVIATION WEATHER”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 320–322, ส.ค. 2019.