[1]
ศรีสุขคำ ท. และ จูหว้า ส., “การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 307–319, ส.ค. 2019.