[1]
วงศ์อรุณ ว., “การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุนที่เป็นของเหลือใช้ในชุมชนบ้าน หนองปลายทาง ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 132–144, ส.ค. 2019.