[1]
หมายมั่น ฐ., ทองมาก ช., และ ทีฆทรัพย์ ส., “การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 83–99, ส.ค. 2019.