[1]
รอดเข็ม ร. และ ไชยประสิทธิ์ ส., “สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 36–45, ส.ค. 2019.