[1]
รงค์ทอง อ. และ คำสอน ส., “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี”, EAU Heritage Sci., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 147–158, เม.ย. 2019.