[1]
N. Boonkaew, “การพยาบาลผู้สูงอายุภาวะซึมสับสนเฉียบพลันที่เข้ารับการดูแลแบบผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง”, EAU Heritage Sci., ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 38–47, ส.ค. 2018.