[1]
C. Wongsaree, “สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย: ประเด็นและแนวโน้มการดูแลทางการพยาบาล”, EAU Heritage Sci., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 47–58, เม.ย. 2018.