แสนทวี ล. (2015) “การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 117–137. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831 (Accessed: 9 December 2022).