บุ้งจันทร์ ณ. (2015) “การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 109–116. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830 (Accessed: 9 December 2022).