เสรีภาพ ท. (2015) “"จักรวาล" และ ‘ไข่’ จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 68–81. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826 (Accessed: 9 December 2022).