หัสโรค์ ก. (2015) “กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 60–67. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824 (Accessed: 9 December 2022).