เสรีพัฒนานนท์ อ. (2015) “การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 19–25. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820 (Accessed: 29 November 2022).