มาลัยวงศ์ ค. (2015) “แบบจำลองความสามารถในการสอน”, EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), pp. 1–13. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818 (Accessed: 9 December 2022).