เวศพันธุ์ ธีรพจน์, ทองสุวรรณ ฐาปนศักดิ์, น้ำหอมจันทร์ ธนากร, คงทวี ปรีชาติ, และ บ้านนบ สมคิด. 2015. “การทดสอบศักยภาพกังหันลมแบบซ้อนใบ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 1 (2):84-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38868.