สะรุโณ ยุพา. 2015. “ทำบัญชีให้เป็น เห็นเงินออม”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 1 (2):41-47. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38858.