แสนทวี ลำยอง. 2015. “การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):117-37. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831.