บุ้งจันทร์ ณัฐวุฒิ. 2015. “การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):109-16. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830.