สะและน้อย กรรณสิทธิ์. 2015. “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):94-102. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38828.