เสรีภาพ ทิวารักษ์. 2015. “"จักรวาล" และ ‘ไข่’ จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):68-81. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826.