หัสโรค์ กนกอร. 2015. “กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):60-67. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824.