บุญสม ธนิศร์. 2015. “Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 2 (1):46-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38823.