เสรีพัฒนานนท์ อติกร. 2015. “การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):19-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820.