มาลัยวงศ์ ครรชิต. 2015. “แบบจำลองความสามารถในการสอน”. EAU Heritage Journal Science and Technology 2 (1):1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818.