อุปถัมภ์ พรพิศ. 2015. “ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 2 (2):76-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38810.