รอดประเสริฐ ประชุม. 2015. “ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 3 (1):25-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38748.