ยุทธศิลป์ วไลรัตน์. 2015. “การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online) 3 (1):16-24. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38747.